Přejít k obsahu

FYPL - Fyzika plazmatu

FYPL - Fyzika plazmatuprof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Částice plazmatu a jejich struktura. Základní charakteristiky srážek, přenos energie při binárních srážkách, srážky nabitých částic, nepružné srážky (elektron-těžká částice, srážky mezi těžkými částicemi). Popis radiačních procesů, základní typy interakce foton-látková částice, rozšíření spektrálních čar. Stav termodynamické rovnováhy (Boltzmannův vztah, Sahova rovnice, Maxwellovo rozdělení, Planckův zákon, princip detailní rovnováhy). Boltzmannova rovnice a zákony zachování. Debyeův poloměr stínění, rozhraní plazma-pevná látka, plazmová frekvence. Sondová diagnostika plazmatu. Šíření elektromagne-tických vln v plazmatu.
informace o předmětu na portálu

Patička