Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

O programu

Titul: inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Více informací

Popis

Tento navazující magisterský obor poskytuje studentům široké a ucelené vzdělání v oblasti aplikované fyziky a fyzikálního inženýrství, které nachází uplatnění v širokém spektru moderních technologií. Studijní plán výuky je postaven tak, aby navazoval na příbuzné bakalářské programy. Magisterský program doplňuje a rozšiřuje znalosti, dovednosti a kompetence studentů z předchozího nižšího stupně vzdělání. Klade důraz na získání hlubokých znalostí a dovedností především v oblasti fyziky a inženýrství pevných látek, fyziky plazmatu, fyziky tenkých vrstev, fyzikálně-chemických technologií vytváření nových materiálů a experimentálních metod jejich analýzy, ale i základních znalostí v oblasti matematicko-fyzikálního modelování či měření ve fyzikálních technologiích.

CO SE NAUČÍM

V rámci tohoto oboru podrobně proniknete do struktury a vlastností pevných látek, seznámíte se s procesy probíhajícími ve výbojovém plazmatu a jeho vlastnostmi a osvojíte si fyzikální principy experimentálních metod pro analýzu struktury, prvkového složení a vlastností materiálů. Dále se seznámíte s modelováním plazmatu, tepelných procesů a pevných látek na atomární úrovni. Naučíte se principy, charakteristiky, výhody a nevýhody vybraných pokročilých fyzikálně-chemických technologií pro přípravu tenkovrstvých materiálů a modifikaci povrchů a měřicích metod ve fyzikálních technologiích. Získáte i praktické dovednosti při realizaci experimentů pro přípravu tenkovrstvých materiálů fyzikálními metodami a při jejich podrobné analýze širokým spektrem metod. V neposlední řadě se naučíte vyhodnocovat, interpretovat a kriticky hodnotit dosažené výsledky.

JAK SE UPLATNÍM

Tento obor vás skvěle připraví k přímému vstupu do praxe, ale pokud budete mít chuť se i nadále vzdělávat, můžete si ještě více prohloubit znalosti v oblasti aplikované fyziky v rámci doktorského studia. Jako absolventi tohoto oboru budete vysoce erudovanými odborníky, kteří najdou uplatnění v širokém rozsahu výrobních i nevýrobních aktivit, např. při zavádění moderních fyzikálních technologií a složitých měřicích a regulačních zařízení, ve vědě a výzkumu, ve školství, ale i v řídicím managementu především technicky orientovaných firem. Interdisciplinarita tohoto oboru je základem pro vaše bezproblémové uplatnění i do budoucna.

Učitelství fyziky pro střední školy

O programu

Titul: magistr, Mgr.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost získání RNDr. po složení státní rigorózní zkoušky

Více informací

Popis

Studijní program je zaměřen na přípravu učitelů fyziky na středních školách, případně i vyšších odborných školách. Je součástí tzv. sdruženého studia, ve kterém si uchazeč vybírá dva studijní programy z nabídky skupiny programů Učitelství pro střední školy, jeden hlavní (tzv. maior) a jeden přidružený (tzv. minor). Tento studijní program může být zvolen jako hlavní i jako přidružený a lze ho studovat pouze v kombinaci s programy Učitelství matematiky pro SŠ (FAV), Učitelství biologie pro SŠ (FPE), Učitelství geografie pro SŠ (FPE) nebo Učitelství chemie pro SŠ (FPE). Magisterský studijní program Učitelství fyziky pro střední školy přímo navazuje na bakalářské studium. U uchazečů je požadováno, aby prokázali splnění vstupních kompetencí – a to jak z oblasti fyziky, tak z oblasti pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky včetně absolvované praxe. Tyto kompetence uchazeči prokazují úspěšným zakončením bakalářského programu v oblasti fyziky se zaměřením na vzdělávání nebo jinou doložitelnou formou (např. kurzy CŽV).

Celkový studijní plán (v součtu 120 kreditů) vznikne kombinací studijního plánu hlavního studijního programu a studijního plánu jednoho přidruženého studijního programu. Aktuální studijní plány lze nalézt na portálu ZČU (na následující akademický rok vždy od dubna).

Hlavní studijní program:
Učitelství fyziky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán

Téma diplomové práce je voleno z oblasti fyziky či její didaktiky.

Přidružený studijní program:
Učitelství matematiky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán celé kombinace
Učitelství biologie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán celé kombinace
Učitelství chemie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán celé kombinace

Nezávisle na volbě přidruženého studijního programu jsou všichni studenti hlavního studijního programu Učitelství fyziky pro střední školy studenty Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Vstupní předpoklady z odborných (aprobačních) předmětů na úrovni bakalářského studia jsou ověřovány formou přijímací zkoušky a při následném ústním pohovoru. V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace k výkonu učitelského povolání.

CO SE NAUČÍM

Studenti si osvojí komplexní znalost a porozumění pokročilých fyzikálních teorií a odpovídajících vědeckých metod, a to s ohledem na moderní pojetí výuky středoškolské fyziky. Jsou způsobilí ve formulování, analýze, řešení a diskusi problémů, jež se objevují v odborné fyzice, a následně jsou schopni tyto reálné problémy formou vhodných zjednodušení převést do výukového procesu. Tytéž znalosti prokazují i ve svém druhém aprobačním předmětu, a navíc umějí nacházet mezipředmětové vztahy a souvislosti, a to nejen v rámci své aprobace.

JAK SE UPLATNÍM

Studijní program je koncipován tak, aby absolventi získali patřičné odborné kompetence, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli na kvalitní odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolští učitelé fyziky a druhého oboru. Vzhledem k přírodovědně-technickému charakteru fakulty aplikovaných věd je důraz rovněž kladen na to, aby absolvent byl učitelem, který dokáže žákům zpřístupnit fyziku v širším kontextu jejích aplikací a který používá moderní principy komunikace vědy. Absolventi jsou rovněž plnohodnotně připraveni k působení na vyšších odborných školách.