Kvalifikační práce

Zadání a vypracování kvalifikační práce

 • Vedoucí KFY jmenuje vedoucího a oponenta kvalifikační práce (KP) nejpozději do 31. října
 • Vedoucí KP společně se studentem připraví návrh pro zadání KP. Tento návrh student vloží do IS/STAG a vytištěný a vedoucím KP podepsaný návrh odevzdá na sekretariát KFY, a to nejpozději do 15. listopadu.
 • Čistopis zadání KP musí student od sekretariátu obdržet nejpozději šest měsíců před termínem odevzdání KP (čl. 54 odst. 1 SZŘ).
 • Student odevzdává KP elektronicky (nahráním do IS/STAG včetně všech příloh) a v jednom vyhotovení v listinné podobě (postačuje i kroužková vazba) ji odevzdá na sekretariát KFY ve dvou termínech, a to do 31. května, nebo do 15. července. Všechny exempláře musí obsahovat originál zadání podepsaný děkanem fakulty (resp. jeho kopii) a všechny přílohy (dokumenty, CD, apod.). Listinné výtisky se po obhajobě vrací studentovi.
 • Pokud student ze závažných (a doložených) důvodů (mobilita, zdravotní důvody) neodevzdá KP v termínu uvedeném v Zadání KP, ale hodlá konat SZZ v daném akademickém roce, má právo nejdéle do pěti pracovních dní od tohoto termínu písemně požádat vedoucího KFY o určení náhradního termínu odevzdání práce. V žádosti uvede důvody odkladu a požadovaný náhradní termín odevzdání KP. Součástí žádosti je vyjádření vedoucího KP. Vedoucí katedry může na základě žádosti studenta určit náhradní termín odevzdání KP (čl. 55 odst. 2 a 3 SZŘ, Rozhodnutí děkana 10D/2017).
 • Pokud student nedodrží termín odevzdání předepsaný v Zadání KP, popř. náhradní termín stanovený děkanem, musí si v následujícím akademickém roce požádat o vypracování nového čistopisu zadání s novým termínem odevzdání.
 • Vedoucí KP vypracuje hodnocení KP a oponent KP vypracuje posudek KP. Student má právo seznámit se s hodnocením a posudkem KP nejpozději tři pracovní dny před konáním obhajoby KP (čl. 56 odst. 1 SZŘ).

Rámcová témata katedry fyziky pro kvalifikační práce.

STUDIJNÍ PROGRAM: APLIKOVANÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ

Bakalářské práce

 • Charakterizace transparentních vodivých oxidů

 • Studium chování kovových skel za zvýšených teplot

 • Charakterizace termochromických povlaků

 • Stanovení základních vakuových charakteristik depoziční aparatury

 • Elektrochemická analýza materiálů

 • Měření elektrické vodivosti a Hallova jevu

 • Předpověď struktury materiálů pomocí klasické molekulární dynamiky

 • Měření tepelných procesů ve vakuové komoře

 • Testování materiálů vysokým tepelným tokem

 • Tvorba softwaru pro práci s pokročilými systémy

 • Numerické a teoretické studium kolektivního chování interagujících částic v neporuchovém režimu

 • Charakterizace tenkovrstvých materiálů pomocí fotoelektronové spektroskopie

Diplomové práce

 • Příprava a charakterizace transparentních vodivých oxidů

 • Příprava a studium chování kovových skel za zvýšených teplot

 • Příprava a charakterizace termochromických povlaků

 • Příprava a elektrochemická analýza materiálů

 • Příprava a charakterizace fotokatalytických materiálů

 • Předpověď struktury/vlastností materiálů pomocí modelování na atomární úrovni

STUDIJNÍ PROGRAM: UČITELSTVÍ FYZIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Diplomové práce

 • Diplomové práce jsou vypisovány ve spolupráci s Fakultou pedagogickou a podrobné informace naleznete zde

FORMA PRÁCE, ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Závěrečnou práci je možné vypracovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Doporučený rozsah pro bakalářskou práci je 30 až 40 stran a pro diplomovou 40 až 60 stran ve formátu A4, bráno bez příloh. Práce se odevzdává elektronicky (nahráním na portal.zcu.cz v sekci Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnění údajů) a v jednom vyhotovení v listinné podobě (postačuje i kroužková vazba) na sekretariát KFY (po obhájení bude výtisk vrácen autorovi).

Sazba práce (DTP): K vypracování práce lze použít libovolný systém (Microsoft Word, (La)TeX, OpenOffice Writer). Pokud váháte s výběrem, který systém bude pro zpracování Vaší kvalifikační práce nejvhodnější, poraďte se se svým vedoucím práce.

Formát textu: Stupeň (velikost) písma různých úrovní volte podle standardních typografických doporučení. Odstavce hladkého textu jsou zarovnány do bloku. Doporučená velikost okrajů je 2,5 cm, v případě tištěné práce s oboustrannou sazbou lze přiměřeně zvětšit vnitřní okraj pro potřebu vazby. 

Obecná struktura práce:

Kvalifikační práce obsahuje (v tomto pořadí): 

 • úvodní stranu obsahující logo fakulty, název katedry, druh práce, název práce, autora, rok, místo
 • zadání práce,
 • prohlášení o samostatném zpracování práce,
 • anotaci v jazyce českém a anglickém jazyce,
 • obsah včetně seznamu případných příloh,
 • současný stav problematiky,
 • metody zpracování,
 • výsledkovou část,
 • závěr,
 • seznam použité literatury.

Titulní strana a desky (v případě vazby): Vnější desky a titulní strana kvalifikační práce obsahují v horní části plný název univerzity a fakulty (je-li použito logo, musí odpovídat jednotnému vizuálnímu stylu ZČU); ve střední části se nachází název práce v jazyce práce a pod ním její typ (tj. bakalářská či diplomová práce); dole vlevo se uvádí rok (odevzdání) a dole vpravo jméno a příjmení autora práce.

Tabulky a obrázky: Vztahují-li se k textu, mají být uvedeny v textu; jsou-li příliš rozsáhlé, patří do příloh. Obrázky i tabulky se číslují tak, aby bylo možné se na ně odkázat v textu, nejlépe relativně k dané kapitole (např. Tab. 2.1 nebo Obr. 3.2). Pod obrázkem, resp. nad tabulkou by měl být popis. Odkazy na obrázky a tabulky v textu mají tvar "viz obr. 2.18" nebo "jsou uvedeny v tab. 4.3". Každý obrázek i tabulka musí mít v textu alespoň jeden odkaz.

Vzorce a vztahy: Umisťují se do textu. K jejich označování se používá číslování (opět nejlépe relativně ke kapitolám) uzavřené v kulatých závorkách.

Literatura a odkazy na zdroje: Do textu kapitol práce je nutné uvádět odkazy na použitou literaturu či zdroje informací. Pro seznam použité literatury je doporučeno použít citační normu ČSN ISO 690:2022 – Bibliografické citace (dostupná na citace.zcu.cz)

Další poznámky:

 • Každý pojem, který není obecně známý, by měl být nejprve definován, pak teprve použit.
 • Používá se standardní terminologie (zejména při překladech cizích pojmů); vlastní pojmy se nezavádí, pokud to není nevyhnutelné.
 • Z každé části textu musí být patrné, zda se jedná o vlastní práci nebo převzatý výsledek.
 • Délka textu by měla odpovídat doporučenému rozsahu stanovenému v zadání.
 • Práce nesmí obsahovat příliš mnoho pravopisných chyb a překlepů, případně nelogičností v jazyce.

PŘÍPRAVA NA OBHAJOBU A VLASTNÍ OBHAJOBA PRÁCE

Obhajoba je nedílnou součástí kvalifikační práce.

 • Je vhodné si hlavní body obhajoby práce připravit jako prezentaci, která bude promítána přes datový projektor. Je výhodné použít stejný systém jako při psaní práce; vhodný výsledný formát prezentace je pro všechny systémy PDF.
 • Počet stránek prezentace musí být úměrný délce vystoupení, které zpravidla bývá u BP 15 minut a u DP 20 minut.
 • Ve výjimečných případech je možné do prezentace zařadit další (např. multimediální, interaktivní) prvky, je však nutné dodržet časový limit stanovený pro celkovou dobu prezentace.
 • Vlastní řeč obhajoby by měla být důkladně připravena; je doporučeno soustředit se pouze na hlavní myšlenky, vlastní přínos a výsledky.
 • Po prezentaci a následném přečtení posudků je zapotřebí mít připravené reakce na připomínky vedoucího a oponenta práce (opět nejlépe ve formě vhodné pro promítání přes datový projektor).