Kvalifikační práce

Zadání a vypracování kvalifikační práce

 • Vedoucí KFY jmenuje vedoucího a oponenta KP. Vedoucí i oponent KP musejí mít vysokoškolské vzdělání.
 • Vedoucí KP společně se studentem připraví podklad pro zadání KP. Tento návrh student vloží do IS/STAG a vytištěný a vedoucím KP podepsaný návrh odevzdá na sekretariát KFY, a to nejpozději do 15. listopadu.
 • Čistopis zadání KP musí student obdržet nejpozději šest měsíců před termínem odevzdání KP (čl. 54 odst. 1 SZŘ).
 • Závazné pokyny o způsobu vypracování, odevzdání a evidenci KP jsou uvedeny na Portálu ZČU v předmětech KFY/OBAFI, respektive KFY/ODP. Student je povinen řídit se těmito pokyny.
 • Student odevzdává KP v termínu stanoveném v zadání KP. Pokud student v tomto termínu neodevzdá KP, má právo nejdéle do pěti pracovních dní od tohoto termínu písemně požádat vedoucího KFY o určení náhradního termínu odevzdání práce. V žádosti uvede důvody odkladu a požadovaný náhradní termín odevzdání KP. Součástí žádosti je vyjádření vedoucího KP. Vedoucí katedry může na základě žádosti studenta určit náhradní termín odevzdání KP (čl. 55 odst. 2 a 3 SZŘ, Rozhodnutí děkana 10D/2017).
 • Vedoucí KP vypracuje hodnocení KP a oponent KP vypracuje posudek KP. Student má právo seznámit se s hodnocením a posudkem KP nejpozději tři pracovní dny před konáním obhajoby KP (čl. 56 odst. 1 SZŘ).

Studijní program: Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

Bakalářské práce

 • Studium chování tenkovrstvých kovových skel W-Zr za zvýšených teplot (Ing. Šárka Zuzjaková, Ph.D.)

 • Teoretická analýza systému pro měření elektrické vodivosti a Hallova jevu (doc. Ing. Tomáš Kozák, Ph.D.)

 • Software v jazyce Python pro ovládání stejnosměrného zdroje pro magnetronové naprašování (doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.)

 • Elektrochemická analýza nanomateriálů pro aplikaci do vodíkových palivových článků a elektrolyzérů (Ing. David Kolenatý, Ph.D.)

Diplomové práce

 • Magnetronová depozice tenkovrstvých materiálů na bázi kovových skel a jejich charakterizace (prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D.)

 • Příprava a charakterizace tenkých vrstev transparentních vodivých oxidů pomocí magnetronového naprašování (Ing. Jiří Rezek, Ph.D.)

 • Nanostrukturované tenkovrstvé materiály na bázi směsi sloučeninových nanočástic pro detekci vodíku (doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.)

 • Komplexní diagnostika výbojového plazmatu pokročilých magnetronových systémů pro depozici vrstev (Mgr. Andrea D. Pajdarová, Ph.D.)

Studijní program: Učitelství fyziky pro střední školy

Diplomové práce

 • Diplomové práce jsou vypisovány ve spolupráci s Fakultou pedagogickou a podrobné informace naleznete zde

FORMA PRÁCE, ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Závěrečnou práci je možné vypracovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (popř. po domluvě s vedoucím práce a po schválení děkanem i v jiném světovém jazyce).

Sazba práce (DTP): Pro práce obsahující větší množství matematické sazby je doporučeno použít typografický systém (La)TeX, pro práce obsahující větší množství statistických dat a tabulek je samozřejmě možné použít i Microsoft Word + Excel, resp. OpenOffice Writer + Spreadsheet. Pokud váháte s výběrem, který systém bude pro zpracování Vaší kvalifikační práce nejvhodnější, poraďte se se svým vedoucím práce.

Formát textu: Stupeň (velikost) písma různých úrovní volte podle standardních typografických doporučení (například při použití systému LaTeX ponechejte nastavení definované třídou dokumentů book). Odstavce hladkého textu jsou zarovnány do bloku. Doporučená velikost okrajů je 2,5 cm, v případě tištěné práce s oboustrannou sazbou lze přiměřeně zvětšit vnitřní okraj pro potřebu vazby. Pokud DTP program nedefinuje doporučenou hodnotu řádkování, volte řádkování nejblíže odpovídající 120 procentům stupně použitého písma. Kapitoly první úrovně doporučujeme začínat vždy na pravé straně.

Obecná struktura práce: Kvalifikační práce obsahuje (v tomto pořadí) desky a titulní list, zadání kvalifikační práce, abstrakt a klíčová slova (v české a anglickém jazyce, resp. dalším jazyce, který je jazykem práce), poděkování (nepovinné), obsah, seznam použitých symbolů a zkratek (je-li to považováno za vhodné), seznam tabulek a obrázků (je-li to považováno za vhodné), úvod, vlastní zpracování práce, závěr, reference, přílohy (jsou-li).

Titulní strana a desky: Vnější desky a titulní strana kvalifikační práce obsahují v horní části plný název univerzity a fakulty (je-li použito logo, musí odpovídat jednotnému vizuálnímu stylu ZČU); ve střední části se nachází název práce v jazyce práce a pod ním její typ (tj. bakalářská či diplomová práce); dole vlevo se uvádí rok (odevzdání) a dole vpravo jméno a příjmení autora práce.

Tabulky a obrázky: Vztahují-li se k textu, mají být uvedeny v textu; jsou-li příliš rozsáhlé, patří do příloh. Obrázky i tabulky se číslují tak, aby bylo možné se na ně odkázat v textu, nejlépe relativně k dané kapitole (např. Tab. 2.1 nebo Obr. 3.2). Pod obrázkem, resp. nad tabulkou by měl být popis. Odkazy na obrázky a tabulky v textu mají tvar "viz obr. 2.18" nebo "jsou uvedeny v tab. 4.3". Každý obrázek i tabulka musí mít v textu alespoň jeden odkaz.

Vzorce a vztahy: Umisťují se do textu. K jejich označování se používá číslování (opět nejlépe relativně ke kapitolám) uzavřené v kulatých závorkách.

Zdrojové texty programů, soubory dat: Pokud je součástí práce počítačový program nebo soubor dat, měl by být k dispozici na příloženém CD. Přímo do textu patří jen kratší programy, ilustrující hlavní myšlenkový proud autora (např. zajímavý algoritmus). Programy by měly být bohatě komentovány a datové soubory jednoznačně popsané. Na přiloženém CD by pak měl být stručný popis všech přiložených souborů, případně uživatelská dokumentace.

Literatura a odkazy na zdroje: Do textu kapitol práce je nutné uvádět odkazy na použitou literaturu či zdroje informací. Neuvedení zdroje informací, ze kterého autor čerpá při psaní konkrétní části práce (ať již ve formě přímého citátu, který musí jako citát být viditelně označen, nebo "jen" vlastního zpracování informací), je hrubá chyba. Zpravidla se odkaz na zdroj píše do textu odstavce a uzavírá se do hranatých závorek (např. [11], [Dra94]), může být číselný nebo symbolický - většinou tvořený začátečními písmeny jmen autorů a letopočtem - avšak formát musí být jednotný v celém dokumentu. Pokud bude práce zpracovávána v TeXu, je vhodné použít bibTeX a příslušný český styl.

Další poznámky:

 • Každý pojem, který není obecně známý, by měl být nejprve definován, pak teprve použit.
 • Používá se standardní terminologie (zejména při překladech cizích pojmů); vlastní pojmy se nezavádí, pokud to není nevyhnutelné.
 • Z každé části textu musí být patrné, zda se jedná o vlastní práci nebo převzatý výsledek.
 • Délka textu by měla odpovídat doporučenému rozsahu stanovenému v zadání.
 • Práce nesmí obsahovat pravopisné chyby a překlepy, případně nelogičnosti v jazyce.

PŘÍPRAVA NA OBHAJOBU A VLASTNÍ OBHAJOBA PRÁCE

Obhajoba je nedílnou součástí kvalifikační práce.

 • Je vhodné si hlavní body obhajoby práce připravit jako prezentaci, která bude promítána přes datový projektor. Je výhodné použít stejný SW jako při psaní práce, tj. LaTeX, Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Presentation apod.; vhodný výsledný formát prezentace je pro všechny systémy PDF.
 • Počet stránek prezentace musí být úměrný délce vystoupení, které zpravidla bývá u BP 10 minut a u DP 15 minut.
 • Soubor s prezentací musí student dodat vybranému zástupci komise v dostatečném předstihu před celým blokem obhajob, ve kterém je zařazen.
 • Ve výjimečných případech je možné do prezentace zařadit další (např. multimediální, interaktivní) prvky, je však nutné dodržet časový limit stanovený pro celkovou dobu prezentace.
 • Student musí být na prezentaci připraven tak, aby případný výpadek elektřiny nebo např. konektivity do internetu nijak nenarušil vystoupení.
 • Vlastní řeč obhajoby by měla být důkladně připravena; je doporučeno soustředit se pouze na hlavní myšlenky, vlastní přínos a výsledky.
 • Po prezentaci a následném přečtení posudků je zapotřebí mít připravené reakce na připomínky vedoucího a oponenta práce (opět nejlépe ve formě vhodné pro promítání přes datový projektor).