Závěrečné zkoušky

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A POKYNY PRO STUDENTY ZÁVĚREČNÉHO ROČNÍKU

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob v akademickém roce 2023/2024 budou brzy stanoveny.

Termíny jsou platné pro bakalářský program Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství a pro navazující magisterské programy Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství a Učitelství fyziky pro střední školy.

Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) na KFY se řídí Zákonem o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem ZČU (dále jen SZŘ), Vyhláškou děkana FAV 10D/2017 (aktualizace 6. 5. 2021) o organizačním zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti kvalifikační práce (dále jen KP - rozumí se bakalářská práce, respektive diplomová práce) a níže uvedenými upřesňujícími pokyny vedoucího KFY.

Pokyny k SZZ:

 • Student, který chce v následujícím akademickém roce ukončit studium a obhájit KP, je s ohledem na studijní plán příslušného studijního programu povinen:
  1. vybrat si téma KP vyhlášené vedoucím KFY v termínu určeném vedoucím KFY,
  2. zapsat si předměty související s přípravou KP,
  3. zapsat si předměty SZZ,
  4. zapsat si předmět související s obhajobou KP.
 • SZZ lze konat, splnil-li student všechny požadavky dané studijním plánem studijního programu a odevzdal-li v určeném termínu KP.
 • Student obdrží seznam předmětů/témat na sekretariátu KFY. Forma zkoušek bude písemná i ústní.
 • Student se musí na všechny části SZZ přihlásit na sekretariátu KFY, a to i v případě jejího opakování. SZZ musí být vždy splněna před uplynutím nejdelší možné doby studia.
 • Termíny, podmínky a průběh SZZ i odevzdání KP stanoví vedoucí KFY.
 • V termínu odevzdávání KP se student může na formuláři KFY písemně přihlásit na nejbližší termín SZZ. Nepřihlásí-li se v tomto termínu, není přihlášen k SZZ a musí se přihlásit na jiný termín SZZ, vždy nejpozději do posledního termínu odevzdávání KP před termínem SZZ, na který se hlásí.
 • Student má právo odhlásit se ze SZZ nejpozději 72 hodin před začátkem zkušebního termínu žádostí vedoucímu KFY. Neodhlásí-li se student včas, může se dodatečně omluvit žádostí vedoucímu KFY do tří pracovních dnů od termínu SZZ. Student v ní musí doložit vážný důvod, proč se nemohl k SZZ dostavit. O důvodnosti omluvy rozhodne vedoucí KFY, jeho rozhodnutí je konečné. Vedoucí KFY může ze závažných důvodů zmeškání lhůty k omluvě prominout.
 • Nedostaví-li se student k SZZ bez omluvy, nebyla-li jeho omluva uznána, odstoupí-li od SZZ po jejím začátku nebo poruší-li závažným způsobem pravidla SZZ, je hodnocen známkou „nevyhověl“.
 • Hodnocení SZZ se řídí článkem 51 SZŘ a článkem 6 Rozhodnutí děkana 10D/2017.
 • V případě neúspěšné obhajoby KP (hodnocení „nevyhověl“) navrhne zkušební komise pro SZZ přepracování nebo vypracování nové KP. Vedoucí KFY stanoví termín odevzdání přepracované nebo nově vypracované KP.
 • V případě, že je student hodnocen z předmětu SZZ známkou „nevyhověl“, řídí se dále článkem 49 SZŘ.

V případě dotazů kontaktujte prosím sekretariát katedry na fyzika@kfy.zcu.cz.

Bakalářské studium

Státní závěrečná zkouška ve studijním programu bakalářského studia garantovaném KFY zahrnuje následující části:

 1. zkoušku z předmětu státní závěrečné zkoušky stanovené studijním plánem příslušného studijního oboru,
 2. obhajobu bakalářské práce formou odborné rozpravy.

Obě části se vykonávají v jednom termínu.

Zkouška z předmětu KFY/BZAFI má dvě části:

 • 15 minut příprava,
 • 10 minut zkouška

Základní tematické okruhy státní závěrečné zkoušky KFY/BZAFI pokrývají následující předměty:

 • KFY/FYTV – Fyzika a technika vakua,
 • KFY/FPL1 – Fyzika pevných látek 1.

Obhajoba bakalářské práce (KFY/OBAFI) má dvě části:

 • prezentace BP – obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr, délka prezentace 15 min.,
 • čtení posudků a veřejná rozprava k bakalářské práci – 10 min.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM – APLIKOVANÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ

Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu garantovaném KFY zahrnuje následující části:

 1. zkoušky z předmětů stanovených studijním plánem příslušného studijního programu
 2. obhajobu diplomové práce formou odborné rozpravy.

Obě části se obvykle vykonávají odděleně.

Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi (KFY/FPA, KFY/FIPL a KFY/FT) zkoušenými odděleně v blocích předmětů. První dvě části (KFY/FPA, KFY/FIPL) jsou odděleny každá zvlášť, třetí část (KFY/FT) je spojena s obhajobou kvalifikační práce (KFY/OFYT).

Základní tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pokrývají následující oblasti (v závorce jsou uvedeny studijní předměty, na které dané součásti SZZ navazují):

 • KFY/FPA – Fyzika plazmatu a její aplikace (KFY/FYPL, KFY/FCPT)),
 • KFY/FIPL – Fyzika a inženýrství pevných látek (KFY/FPL1, KFY/FPL2, KFY/IPL, KFY/EMSA),
 • KFY/FT – Fyzikální technologie povrchových vrstev (KFY/MFT, KFY/PTMP).

Státní závěrečná zkouška z předmětu KFY/FT má dvě části:

 • 20 minut příprava,
 • 15 minut zkouška.

Obhajoba diplomové práce (KFY/ODP) má dvě části:

 • prezentace DP – obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr, délka prezentace 20 min.,
 • čtení posudků a veřejná rozprava k diplomové práci– 10 min.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM – UČITELSTVÍ FYZIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu zahrnuje následující části:

 1. zkoušky z předmětů stanovených studijním plánem příslušného studijního programu,
 2. obhajobu diplomové práce formou odborné rozpravy.

Obě části se obvykle vykonávají odděleně.

Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi (KFY/FYU, KPG/PGPSS a státnicového předmětu druhého aprobačního předmětu) zkoušenými odděleně v blocích předmětů. Každý z uvedených předmětů je považován za samostatnou část ve smyslu SZŘ ZČU. V souladu se studijními plány sdruženého studia se všechny zkoušky konají na KMT FPE.

Státní závěrečná zkouška (KFY/FYU) má dvě části:

 • 20 minut příprava,
 • 15 minut zkouška.

Obhajoba diplomové práce (KFY/OFYU) má tři části:

 • prezentace DP – obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr; délka prezentace 15 min.,
 • čtení posudků a reakce na dotazy – 10 min.,
 • veřejná rozprava k diplomové práci – 5 min.

V souladu se studijními plány sdruženého studia se obhajoba diplomové práce koná na FPE.

Je-li studijní program Učitelství fyziky pro SŠ hlavním, tj. maior programem, obhajoba se koná na KFY FAV, je-li pouze přidruženým, tj. minor programem, obhajoba se koná na KMT FPE.