Závěrečné zkoušky

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A POKYNY PRO STUDENTY ZÁVĚREČNÉHO ROČNÍKU

Termín státních závěrečných zkoušek a obhajob v akademickém roce 2022/2023 bude brzy stanoven. 

Termín je platný pro bakalářský program Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství a pro navazující magisterské programy Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství a Učitelství fyziky pro střední školy.

Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) na KFY se řídí Zákonem o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem ZČU (dále jen SZŘ), Vyhláškou děkana FAV 10D/2017 o organizačním zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti kvalifikační práce (dále jen KP - rozumí se bakalářská práce, respektive diplomová práce) a níže uvedenými upřesňujícími pokyny vedoucího KFY.

Pokyny k SZZ:

 • Student, který chce v následujícím akademickém roce ukončit studium a obhájit KP, je s ohledem na studijní plán příslušného studijního programu povinen:
  1. vybrat si téma KP vyhlášené vedoucím KFY v termínu určeném vedoucím KFY,
  2. zapsat si předměty související s přípravou KP,
  3. zapsat si předměty SZZ,
  4. zapsat si předmět související s obhajobou KP.
 • SZZ lze konat, splnil-li student všechny požadavky dané studijním plánem studijního programu a odevzdal-li v určeném termínu KP.
 • Student se musí na všechny části SZZ přihlásit na sekretariátu KFY, a to i v případě jejího opakování. SZZ musí být vždy splněna před uplynutím nejdelší možné doby studia.
 • Termíny, podmínky a průběh SZZ i odevzdání KP stanoví vedoucí KFY.
 • V termínu odevzdávání KP se student může na formuláři KFY písemně přihlásit na nejbližší termín SZZ. Nepřihlásí-li se v tomto termínu, není přihlášen k SZZ a musí se přihlásit na jiný termín SZZ, vždy nejpozději do posledního termínu odevzdávání KP před termínem SZZ, na který se hlásí.
 • Student má právo odhlásit se ze SZZ nejpozději 72 hodin před začátkem zkušebního termínu žádostí vedoucímu KFY. Neodhlásí-li se student včas, může se dodatečně omluvit žádostí vedoucímu KFY do tří pracovních dnů od termínu SZZ. Student v ní musí doložit vážný důvod, proč se nemohl k SZZ dostavit. O důvodnosti omluvy rozhodne vedoucí KFY, jeho rozhodnutí je konečné. Vedoucí KFY může ze závažných důvodů zmeškání lhůty k omluvě prominout.
 • Nedostaví-li se student k SZZ bez omluvy, nebyla-li jeho omluva uznána, odstoupí-li od SZZ po jejím začátku nebo poruší-li závažným způsobem pravidla SZZ, je hodnocen známkou „nevyhověl“.
 • Hodnocení SZZ se řídí článkem 51 SZŘ a článkem 6 Rozhodnutí děkana 10D/2017.
 • V případě neúspěšné obhajoby KP (hodnocení „nevyhověl“) navrhne zkušební komise pro SZZ přepracování nebo vypracování nové KP. Vedoucí KFY stanoví termín odevzdání přepracované nebo nově vypracované KP.
 • V případě, že je student hodnocen z předmětu SZZ známkou „nevyhověl“, řídí se dále článkem 49 SZŘ.

V případě dotazů kontaktujte prosím sekretariát katedry na fyzika@kfy.zcu.cz.

Bakalářské studium

Státní závěrečná zkouška ve studijním programu bakalářského studia garantovaném KFY zahrnuje následující části:

 1. zkoušku z předmětu státní závěrečné zkoušky stanovené studijním plánem příslušného studijního oboru formou odborné rozpravy,
 2. obhajobu bakalářské práce formou odborné rozpravy.

Obě části se vykonávají v jednom termínu.

Navazující magisterské studium

Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu garantovaném KFY zahrnuje následující části:

 1. zkoušky z předmětů stanovených studijním plánem příslušného studijního programu,
 2. obhajobu diplomové práce formou odborné rozpravy.

Obě části se obvykle vykonávají odděleně.